Regulamin

Warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym Climbe

 
§1. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy Climbe działający pod adresem http://www.sklep-climbe.pl stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez firmę „Climbe Projektowanie Graficzne Piotr Picheta” ul. Bolesława Chrobrego 20/7, 32-020 Wieliczka, NIP 678-268-64-62, REGON 364133207, zwaną w niniejszym regulaminie „Climbe”.
2. Sklep internetowy Climbe prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

- Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie internetowym Climbe. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu internetowego Climbe, służące do realizacji składanych przez nich zamówień;
- Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Climbe skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
- Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
- Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie internetowym Climbe;
- Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu internetowego Climbe w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym Climbe;
_ Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
- Koszyk – element sklepu internetowego Climbe, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
- Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Climbe, w której zamieszczane są m.in. informacje dotyczące promocji, aktualnej oferty Sklepu internetowego Climbe, a także informacje dotyczące nowości na firmowym blogu;
- Produkt - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
- Strona produktowa – strona w sklepie internetowym Climbe, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
- Sprzedawca - Piotr Picheta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Climbe Projektowanie Graficzne Piotr Picheta (adres prowadzenia działalności: ul. Bolesława Chrobrego 20/7, 32-020 Wieliczka) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 817-189-80-12, REGON 364133207, adres poczty elektronicznej piotrpicheta@gmail.com, shop@sklep-climbe.pl, nr telefonu 603 575 353 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).
- Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
- Sklep internetowy Climbe– sklep działający pod adresem http://www.sklep-climbe.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Climbe.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
5. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
6. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
7. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
7.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
7.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
7.3. Newsletter.
7.4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
7.4.1. Komputer z dostępem do Internetu;
7.4.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
7.4.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
7.4.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
8.   Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9.   Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
11. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

§ 2. Rejestracja i logowanie

1. Warunkiem dokonywania zakupów w sklepie internetowym Climbe jest dokonanie rejestracji.
2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.sklep-climbe.pl wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane: email, hasło, powtórz hasło.
3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Climbe danych osobowych, niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym Climbe, a także na powierzenie przetwarzania tych danych przez Climbe.
4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu regulaminu należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj się”.
5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 Climbe prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do sklepu internetowego Climbe przy pomocy podanych w trakcie rejestracji danych (email, hasło).
7. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu, w przypadku faktury dane firmy.
8. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w sklepie internetowym Climbe.
9. W zakładce „Moje dane” klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.
10. Klient może również złożyć zamówienie na produkty oferowane w sklepie internetowym Climbe bez rejestracji konta (zakup jednorazowy).

§ 3 Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.sklep-climbe.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
3. Klient może złożyć zamówienie na towar bez rejestracji w sklepie.
2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

- zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
- adres, na jaki ma być dostarczony towar;
- sposób dostawy;
- sposób płatności.

3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Climbe umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
4. Na adres email wskazany podczas rejestracji Climbe wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
5. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.
6. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
7. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
8. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§4. Ceny towarów

1. Sklep internetowy Climbe zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.sklep-climbe.pl, i oferuje towary znajdujące się w bazie sklepu za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu internetowego Climbe zamieszczone przy oferowanym produkcie:

- zawierają podatek VAT i podawane są w polskich złotych;
- nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.sklep-climbe.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).
5. Climbe zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
6. Promocje w sklepie internetowym Climbe nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
7. Ceny towarów obowiązujące w sklepie internetowym Climbe obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://www.sklep-climbe.pl. W przypadku dokonywania zakupów w sklepach stacjonarnych partnerów Climbe obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w  tych sklepach.
8. Wykaz partnerów Climbe znajduje się na stronie internetowej http://www.sklep-climbe.pl
oraz na stronie http://www.climbe.pl

§5. Formy płatności i dostawy

1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

- gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;
- przelewem elektronicznym;
- zwykłym przelewem na rachunek bankowy;
- osobiście, po wyborze opcji dostawy "odbiór osobisty".

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Serwis Dotpay świadczący usługi obsługi i rozliczania płatności on-line za zamówione produkty w sklepie internetowym Climbe, należy do Dotpay S.A.
3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, oraz firmy spedycyjnej.
4. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w sklepie internetowym Climbe pod adresem http://sklep-climbe.pl/pl/i/Sposoby-platnosci/9
5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
6. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem Climbe mailowo, na adres: shop@sklep-climbe.pl lub telefonicznie, na numer: 603 575 353 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.
7. Czas dostawy - czas dostawy towaru zależny jest od sposobu dostawy. Za czas dostawy rozumiemy czas od momentu nadania przesyłki do momentu odbioru przesyłki przez adresata. Czas dostawy nie jest równoznaczny z czasem realizacji zamówienia.
8. Przewidywany czas dostawy w zależności od wybranego rodzaju dostawy:
Poczta Polska - priorytet. Usługa powszechna - od 1 do 7 dni po dacie nadania przesyłki + 24 godziny lub 48 godzin (dla towarów na specjalne zamówienie) potrzebne na przygotowanie przesyłki. Łączny czas realizacji zamówienia: 3 - 7 dni robocze (od poniedziałku do piątku). Pocztex. Kurier 48 - Do 2-3 dni roboczych po dacie nadania przesyłki + 24 godziny lub 48 godzin (dla towarów na specjalne zamówienie) potrzebne na przygotowanie przesyłki. Łączny czas realizacji zamówienia: 3 - 5 dni robocze (od poniedziałku do piątku). Pocztex. Ekspres 24 - Do 1 dnia roboczego po dacie nadania przesyłki + 24 godziny lub 48 godzin (dla towarów na specjalne zamówienie) potrzebne na przygotowanie przesyłki. Łączny czas realizacji zamówienia: 2 - 3 dni robocze (od poniedziałku do piątku). Kurier DHL - Do 2-3 dni roboczych po dacie nadania przesyłki + 24 godziny lub 48 godzin (dla towarów na specjalne zamówienie) potrzebne na przygotowanie przesyłki. Łączny czas realizacji zamówienia: 3 - 5 dni robocze (od poniedziałku do piątku).

§6. Realizacja zamówień

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.
3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie  5 (pięciu) dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
4. Jeżeli Climbe nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie  5 (pięciu) od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

§7. Wymiana towaru

1. W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest do skontaktowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej shop@sklep-climbe.pl w celu ustalenia szczegółowych warunków wymiany.
2. Towar podlegający wymianie należy przesłać do Climbe na adres korespondencyjny firmy „Climbe Projektowanie Graficzne Piotr Picheta", ul. Bolesława Chrobrego 20/7 32-020 Wieliczka, z dopiskiem „Wymiana”. Do towaru podlegającego wymianie należy dołączyć  dowód zakupu.
3. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej wymiany jest droższy od towaru wymienianego, różnicę w cenie pokrywa Klient, dokonując wpłaty na rachunek bankowy, który został wskazany Klientowi w e-mailu stanowiącym potwierdzenie wymiany. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia towaru, które podlega wymianie.
4. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej wymiany jest tańszy od wymienianego, Climbe w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie, zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wskazany w Formularzu wymiany.
5. Koszt przesłania do Climbe wymienianego towaru pokrywa Klient.
6. Koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa Klient.

§8. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową). Gwarancja.

1. Reklamacje należy składać do Climbe na adres korespondencyjny firmy „Climbe Projektowanie Graficzne Piotr Picheta", ul. Bolesława Chrobrego 20/7 32-020 Wieliczka.
2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową do Climbe, na adres firmy (patrz ust.1). Sklep Internetowy Climbe nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep internetowy Climbe zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
3. Składając reklamację należy dostarczyć do Climbe reklamowany produkt.
4. Climbe rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Climbe naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
6. Climbe, po zaakceptowaniu i potwierdzeniu zamówienia, a także po wyborze opcji dostawy i opłaceniu zamówienia przez Konsumenta, zobowiązuje się dostarczyć towar pozbawiony wad.
7. Towar zakupiony w sklepie internetowym Climbe podlega gwarancji, która wynosi 6 miesięcy.

9. Prawo do odstąpienia od umowy/Zwrot produktów

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 marca 2014 roku "o prawach konsumenta" kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w sklepie internetowym Climbe.
2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument może sporządzić i przesłać do Climbe, na adres korespondencyjny firmy „Climbe Projektowanie Graficzne Piotr Picheta”, ul. Bolesława Chrobrego 20/7 32-020 Wieliczka, lub na adres mailowy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przykładowy wzór takiego oświadczenia dostępny jest na stronie: http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,wzory-pism-dla-umow-po-25-12-2014,2,34.html.  
3. Udostępnienie przez Climbe wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2, w żaden sposób nie zobowiązuje Konsumenta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Climbe wskazany w §1 pkt 1) regulaminu.
6. Sklep internetowy Climbe gwarantuje zwrot wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy do konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
8. Koszty odesłania zwracanego towaru do sklepu internetowego Climbe ponosi Konsument.
9. Szczegółowe informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy znajdują się tutaj: http://sklep-climbe.pl/pl/i/Prawo-odstapienia-od-umowy/20 

10. W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego, niekompletnego sklep internetowy Climbe może wystąpić z żądaniem odszkodowania.
11.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§10. Newsletter Sklepu Internetowego Climbe

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera sklepu internetowego Climbe.
2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Climbe korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z Newsletterem lub skontaktować się z Climbe.

§11. Dane osobowe

1. W trakcie rejestracji w sklepie internetowym Climbe Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w sklepie internetowym (zobacz też.: Polityka Prywatności).
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§12. Prawa autorskie

Wszystkie treści dostępne w sklepie internetowym, materiały graficzne i projekty, chronione są prawem autorskim (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631). Kopiowanie, przetwarzania i wykorzystywanie ich bez zgody właściciela sklepu internetowego Climbe jest zabronione.

§13. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
2. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Climbe w sklepie internetowym Climbe są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631).
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 30.06.2012 r.
4. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Climbe, a także pod adresem http://www.sklep-climbe.pl/pl/i/Regulamin/2

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl